Kolossalt kapel jævnet med jorden

Af Per Høyer Hansen

 

Ved landsbyen Årup i Ensted Sogn opførte den magtfulde biskop over Slesvig stift, Godske Ahlefeldt, omkring 1500 et anseligt valfartskapel. Kapellet blev vel besøgt, men da reformationen få årtier senere rullede ind over landet, blev det overflødigt og særdeles grundigt nedbrudt. Resterne blev først genopdaget og arkæologisk udgravet fire århundreder efter.

Slægten Ahlefeldt og pilgrimsfærd

Pest, krig og klimaforværring i senmiddelalderen gav næring til et øget fromhedsliv, hvor den bibelske familie med Jesus Kristus, Maria og Anna stod i centrum. Til et sandt spirituelt liv hørte også pilgrimsfærden. Medlemmer af den vidtforgrenede adelsslægt Ahlefeldt havde haft gode indtægter fra valfarter til deres kirker i Kliplev og Gettorp. Dette har måske givet biskop Ahlefeldt, der ejede en gård nær Årup, idéen til opførelsen af et større kapel, der kunne fremme søgningen til stedet og dermed indtægterne.

Helligkilden

Der er overraskende få skriftlige efterretninger, hvor i det fortælles om årsagen til, at kapellet skulle ligge lige her. Det kan have været den kilde, der udspringer nærved, men erindringen om kapellet tørrer efterhånden ud og til sidst er kun marknavnet ”e Kapellyk” og den såkaldte ”Pillegrims-Stie” gennem mosen og videre ud til Oksevejen tilbage. I midten af 1900-årene er der planer om asfaltering af vejen, hvorunder en del af bygningsresterne ligger. Og i 1959 og 1965 udgraves nedbrydningslag og fundamenter af kapellet.

Arkæologiske udgravninger

Udgravningerne påviste et ældre kapel, opført i bindingsværk på syldsten, bestående af et kvadratisk kor og et rektangulært skib. Dette blev afløst af et større, 35 m langt, sengotisk anlæg, med et flersidet kor og et kvadratisk, 21 m bredt skib. Både kor og skib var udstyret med stræbepiller i fast indbyrdes afstand. Koret var overhvælvet af to eller tre fag og østligst blev fundamentet til et muret alterbord udgravet. I skibet har formodentlig spidsbuede arkader over to par søjler eller piller båret hver sin højkirkemur, der har adskilt det brede midtskib fra to noget smallere sideskibe.

Midtskibet har været bredere end midtskibene i Haderslev Domkirke og Løgum Klosterkirke og har givetvis haft en anselig højde! Hvert af de tre skibe har været overhvælvet af tre fag, der antageligt har været dækket af ét vældigt sadeltag.  Selve kapellet var muret op i munkesten, der stod på et fundamenter af kampesten og tilhugne granitsokkelsten. Taget var ligeledes i tegl. Bygningen har været udsmykket med formsten i tegl og sandsten, herunder vinduer i stavværk. I det nordvestlige hjørne af skibet har der muligvis været et trappetårn.

Pilgrimme på langfart

Af de fire snese mønter, som er fundet på tomten, kan man slutte, at pilgrimmene kom langvejs fra. Der er ikke kun danske og nordtyske men også norske og centraleuropæiske mønter. Et par af mønterne er af sådan en størrelse, som kun velhavende pilgrimme, måske oksehandlere, havde i pungen. Den yngste mønt er præget 1528, og hermed har vi antagelig en tidligste datering af kapellets nedlæggelse. Ved kapellets triumfbue blev fundet et pilgrimsmærke i sølv oprindeligt emaljeret med motivet af Anna Selvtredje – dvs. Jesusbarnet, Jomfru Maria og Anna.

Kapellets endeligt

Det er usikkert om kapellet efter reformationen blev opgivet og nedrevet, fordi det var ude af trit med den nugældende lære og byggematerialet kunne anvendes andetsteds eller det blev lagt øde af vrede, hævngerrige bønder. En kendsgerning er dog, at man under udgravningerne fandt spor efter brand, og i et digt trykt i Malmø 1533, fortælles det, at vrede bønder havde brudt kapellet ned til grunden. Iflg. den ukendte digter, mente bønderne, at lumske præster havde forledt dem med falsk lære!

Litteratur:

Blache Holm: Upubliceret udgravningsberetning ”Kirketomt ved Aarup” (31/10 1959)

Danmarks kirker. Sønderjylland XX-XXII (ved Erik Moltke og Elna Møller), XXII Åbenrå Amt, København 1959.

Lars N. Henningsen (red.): Ensted Sogns historie, Aabenraa 1987.

[:da]Foto: Per Høyer Hansen, oktober 2016[:]
  • Kolossalt kapel jævnet med jorden
    Kolossalt kapel jævnet med jorden