Neandertalere i Sønderjylland?

Af Jørgen Holm

 

To amatørarkæologer, brødrene Niels og Aage Boysen, har siden engang i 1960’erne opsamlet grove flintsager på adskillige lokaliteter nær deres hjem på Christiansfeld-egnen. Fælles for alle disse fund er, at de stammer fra bunden af V-formede erosionskløfter. De er op til 15 m dybe og skabt af smeltevand under sidste istid, Weichsel-istiden.

De første prøvegravninger

I 1971 blev en prøvegravning foretaget på den mest lovende af disse lokaliteter, Vejstrup Skov. Undersøgelsen blev forestået af “Institut for forhistorisk arkæologi” ved Aarhus Universitet i samarbejde med Haderslev Museum. Nogle få stykker bearbejdet flint blev påtruffet i et rustfarvet sand- og gruslag, som var dækket af ca. 8 meter moræneler. Det stammer fra flere isfremstød under Weichsel-istiden. Flintstykkerne var magen til dem, brødrene Boysen havde fundet omlejret i bækken i bunden af dalen  (se billede 1).

Faktum eller fiktion?

En større udgravning fulgte i 1972, denne gang med deltagelse af geologer. Et antal søgegrøfter blev gravet ind i den vestlige dalside for at blotlægge oprindelige lag, som før undersøgelsen var dækket af nedskredne jordmasser (Se billede 2-3 ). Det fundførende lag viste sig at være en ferskvandsaflejring bestående af grus og sand og indeholdende større sten. Laget var overlejret af 2-3 lag af moræneler fra sidste istid. Geologerne kunne konstatere, at der var tale om en aflejring fra sidste mellemistid, Eem, for ca. 125.000 år siden. Det er dog vigtigt at understrege, at laget også indeholdt mange foraminiferer*, som er karakteristiske for den foregående mellemistid, Holsten-mellemistiden. Den ligger omkring 400.000 år tilbage. Da nogle af flintgenstandene viste tegn på rulning og dermed omlejring, førte det til den teori, at fundene måske i virkeligheden stammede fra denne mellemistid (se billede 4  ).

Ikke blot danske arkæologer, men også udenlandske eksperter pegede på en besnærende lighed med den engelske Clacton-kultur. Fundmaterialet består langt overvejende af grove spåner/skiver og blokke, men der optræder også enkelte stykker med sekundær tildannelse, retouche, bl.a. i form af skraberlignende redskaber og tandede stykker. Den omstændighed, at der ikke er fundet håndkiler, knytter fundet til Clacton-kulturen. Håndkilen er et tosidigt tildannet, skarpkantet kerneredskab, som har været brugt til mange forskellige ting.

Siden 1970’erne er der opstået alvorlig tvivl, om flintsagerne nu også er så gamle. Nogle mener, der kan være tale om forarbejder til langt yngre oldsager fra fx bondestenalderen. Det vil en ny undersøgelse måske kunne give svaret på.

Fundet i bækken.
  • Neandertalere i Sønderjylland?
    Neandertalere i Sønderjylland?