Pligter før fornøjelser!

Af Hans Chr. H. Andersen

 

Ved Havnbjerg på Nordals har man siden 2005 kunnet besøge Danfoss Universe. Stedet er et naturvidenskabeligt eksperimentarium, hvor børn og voksne i timevis kan fornøje sig med at afprøve og eksperimentere sig igennem nogle af naturvidenskabens mange finurligheder. Omkring Kristi fødsel var der også mange mennesker på dette sted. Arkæologiske udgravninger forud for byggeriet af Danfoss Universe og rensningsanlægget i Himmark få hundrede meter derfra har vist, at jernaldergårdene lå tæt her. Udgravningerne har også vist, at jernalderbondens tilværelse har lignet de fattige husmænds omkring starten af forrige århundrede. En tid kendetegnet ved pligter før fornøjelser.

Et tæt naboskab

Landskabet omkring Havnbjerg er præget af høje lerede bakker adskilt af mange små lavninger og vandløb. Før dræning af markerne og rørlægning af vandløbene har disse lavninger fremstået som fugtige engarealer mellem de dyrkede marker på bakkerne. På området er afdækket fem adskilte bosættelser fra tiden omkring Kristi fødsel og et par hundrede år frem. Nogle gårde lå helt for sig selv, mens andre lå parvist eller i landsbyer med op til 10 gårde. Fordelingen beroede på de muligheder landskabet frembød. Man boede på veldrænede steder med nær adgang til dyrkbare marker og enge med gode græsningsmuligheder. Man har aldrig haft ret langt til nærmeste nabo.

Jernalderbondens affald er arkæologernes guld!

Tanken om husmænd på små jordlodder ligger nær. Kendetegnende for forrige århundredes husmand var nemlig, at ” alle æg ikke blev lagt i én kurv”. Man forsøgte at undgå at blive afhængig af én afgrøde eller ét bestemt dyrehold. Satsede man for ensidigt, risikerede familien at sulte, fx hvis høsten slog fejl et år. Jernalderbonden benyttede nøjagtig samme taktik. Det røber jernalderbondens affald, som blev deponeret i huller eller gruber omkring gården. De blev gravet enten for at hente ler eller til opbevaring af forråd. Efterfølgende blev de fyldt op med affald fra husholdningen: Slagteaffald, ødelagte lerkar, udrømning af aske fra husenes ildsteder osv.

I modsætning til det øvrige Sønderjylland frembyder den fede ler på Als ualmindeligt gode bevaringsforhold for bl.a. ubrændte knogler. Danfoss Universe er ingen undtagelse. De mange knoglefund har vist sig at være en guldgrube for forståelsen af jernalderbondens økonomi.

Husmandskost

Knoglerne viser, at man har haft mange husdyr på gårdene. Der var både kvæg, svin, får, geder og heste. Kvæget og gederne har forsynet gårdene med mælk, som man har videreforarbejdet til ost. Fund af kasserede si-kar til at dræne vallen ud af osten er et godt bevis herpå. Knoglerne er køkken- eller slagteaffald. Herom vidner både slagte- og snitmærker. En enkelt fugleknogle viser, at jagt har fundet sted. Forkullet korn viser, at markerne blev dyrket intensivt. Det understreges også af talrige kasserede kværnsten.

Alt i alt har vi ved Danfoss Universe et sjældent indblik i et stort set selvforsynende jernaldersamfund. Man har haft et stabilt udkomme. Generation efter generation har bygget, nedrevet, og atter bygget nye huse på samme grund. Der har skullet slides for det daglige brød. På den anden side viser de mange tætliggende gårde, at jorden var frugtbar og i stand til at brødføde en ganske pæn befolkning.

Udgravningen ses i baggrunden.
  • Pligter før fornøjelser!
    Pligter før fornøjelser!