Byen der aldrig blev færdig

Af Anders Hartvig

 

På et sandet næs på sydsiden af Haderslev Fjord, blot få kilometer øst for Haderslev, ligger Starup kirke. Kirken ligger i dag ensomt, men for 800 år siden var historien en anden. (se billede 1). Ved kirken er der siden 1980’erne foretaget fem mindre udgravninger. Undersøgelserne har påvist spor efter huse og håndsværksaktiviteter fra ældre middelalder (1000-1300 e.Kr.) (se billede 2).

Håndværk

Allerede engang i 1000-tallet begyndte de første håndværkere at slå sig ned i området nær den senere kirke. Håndværksaktiviteterne bestod af smedning, bronzestøbning og bearbejdning af ben. I starten af 1100-tallet påbegyndtes opførslen af kirken, herom vidner spredte frådstensfragmenter og tre gruber med brændt kalk og muslingeskaller. Man kan næsten forstille sig det beskidte arbejde med mørtel fremstilling og forarbejdningen af frådsten ved kirken (se billede 3). Kirken var planlagt til at skulle være af en speciel karakter med tre skibe og et særligt vestparti med to tårne. Den blev dog aldrig færdiggjort efter den oprindelige plan.

Bebyggelsen

Omkring år 1100 blev de første huse opført. Husene var omkring 20 meter lang og lå længere væk fra kirken end håndværksaktiviteterne. I løbet af 1100-tallet afløstes de lange hus af mindre huse, og bebyggelsen voksede, for engang i sidste del af 1200-tallet at forsvinde (se billede 4.). Starups nedgang skal antageligt ses i sammenhæng med Haderslevs opblomstring. Måske mistede den lokale herremand, der støttede Starup, sin magt, og magtbalancen blev i stedet forskudt nogle kilometer ind i fjorden. Et faktum er i hvert fald, at Starup og Haderslev en kort overgang har eksisteret sammen.

Fund

Keramik udgør langt den største fundgruppe, men der er også fundet metalgenstande. Keramikmaterialet domineres af hjemligt produceret keramik, men i håndværksområdet findes et stort indslag af slavisk inspireret keramik (Østersøkeramik) (se billede 5).

Blandt de mange metalfund udgør søm ganske vist langt den største gruppe, men der blev også fundet flere velbevarede bronzesmykker. Fem af disse genstande skal fremhæves: En skivefibel af bronze med fem indlagte glaskugler, hvoraf den ene ikke er bevaret. De fem glaskugler er placeret på firkantede forhøjninger, så de danner et kors. Skivefibler af denne type dateres til 800-1000-tallet (se billede 6). Endvidere fandtes to fuglefibler støbt i bronze. De forestiller en ørn set fra siden. Den ene af udført i urnesstil, og på bagsiden ses endnu dele af nåleophænget. Den anden fuglefibel er dekoreret med indridsninger, der forestiller fjer. Disse fuglefibler skal dateres til 1050-1150 e. Kr. (se billede 7 og 8). Foruden personlige smykker, blev der fundet to seletøjsbeslag fra 1300-tallet. Det ene er et forgyldt, lancetformet rasleblik. På rasleblikket ses en løve stående på bagbenene. Det har været fastgjort til seletøjet og har fungeret som et smykke (se billede 9). Det andet seletøjssmykke består af to dele, der foroven er sammensat med en jernnål således, at den forreste del har kunnet klappe på den bagerste del. Begge dele er støbt i bronze og forgyldt. Dekorationsfeltet er udfyldt med blå emalje, og i midten ses en forgyldt ørn (se billede 10).

Hvorledes de to seletøjsbeslag er havnet ved Starup kirke, kan man kun gisne om. Måske har en lokal herremand været på vej til kirken og tabt dem. Hvem denne herremand har været må forblive gætteri.

 

Litteraturliste

Hartvig, Anders. 2011: Nye udgravninger ved Starup Kirke, i: Langs Fjord og Dam, 2011, s. 73-81.

Hartvig, Anders. 2012: Kostbart tab, i: Skalk, 2012 4, s. 8-11.

Madsen, Lennart S. 1987: Starup Fundet – En udgravning og dens resultater, i: Sønderjysk Månedsskrift,  1987, s. 206-211.

Starup kirke med Haderslev i baggrunden. Foto: Flyvestation Skrydstrup.
  • Byen der aldrig blev færdig
    Byen der aldrig blev færdig